Skip to content
N ä y t ä a l a v a l i k k o
P i i l o t a a l a v a l i k k o

Säännöt

OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT

Viimeisin versio säännöistä hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 5.9.2013

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Olarin Voimistelijat ry.
Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association.
Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä OVO.
Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki.
Yhdistys on perustettu 5.3.1981.
Yhdistyksen kieli on suomi.
Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä seura.

2§ SEURAN TARKOITUS

Seura tarjoaa laadukasta liikuntaa ja huippuvoimistelua – elämyksiä, iloa ja positiivista yhdessä tekemistä kaikenikäisille. Seura edistää jäsenistönsä liikkumista ja tarjoaa eri-ikäisille mahdollisuuksia harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa harrastus-, kilpa- ja huippu-urheilutasolla kunkin edellytysten ja tarpeiden mukaan.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan seura toteuttaa

 • Tekemällä voimistelu ja liikuntakasvatustyötä järjestämällä jäsenilleen
  • kunto- ja terveysliikuntaa eri-ikäisille
  • voimistelun eri lajien harjoitus- ja valmennus- ja kilpatoimintaa
  • koulutustoimintaa
  • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • Järjestämällä voimistelu- ja liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia
 • Järjestämällä näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
 • Hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja
 • Vaikuttamalla paikkakunnan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ja -toteutukseen aloittein, ehdotuksin ja kannanotoin sekä toimenpitein.
 • Toimia yhteistyössä yritysten ja laitosten kanssa.

4 § TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi seura voi

 • Harjoittaa julkaisu- ja suhdetoimintaa
 • Välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita
 • Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • Omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • Järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahankeräystä, myyjäisiä ja arpajaisia
 • Harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä

5 § SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA

Seuran kuulumisesta jäsenenä Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:hyn, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi, samoin kuin kuulumisesta muihin liittoihin ja järjestöihin, päätetään seuran syyskokouksessa. Päätöksellä jäsenyydestä liitossa ja järjestöissä seura sitoutuu noudattamaan niiden kansallisten ja kansainvälisten liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on.

Syyskokouksessa voidaan päättää myös seuran eroamisesta liitosta ja järjestöistä.

6 § SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä liittymis- ja/tai jäsenmaksun maksaneen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan liiton ja niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on. Varsinaiset jäsenet suorittavat seuran syyskokouksen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut ja kannattajajäsenet kannattajajäsenmaksut.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvoitetta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä, liittymis- ja jäsenmaksun kokoukseen mennessä maksaneella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

7 § SEURASTA EROAMINEN

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen maksamaan seuralle jäsen- ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun.

Jäsenen katsotaan eronneeksi seurasta, mikäli hän jättää jäsenmaksun maksamatta kalenterivuoden ajan.

8 § JÄSENEN EROTTAMINEN

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tai liiton sääntöjä ja tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Seura tai sen jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset ja antidopingsäännöstöön sitoutuneelle henkilölle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainitussa antidopingsäännöstöissä. Henkiö on aiheuttamastaan vahingosta vahingonkorvausvelvollinen myös seuralle seuran solmimien sponsori- ja muiden sopimusten mukaisesti.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena liiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Ennen erottamista jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, ellei perusteena ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty asianomaiselle kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

9 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisilta jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan liittymis- ja jäsenmaksujen ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksua.

10 § SEURAN KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous pidetään loka-marraskuussa.

Hallitus kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä seuran internetsivuilla ja/tai jäsenille sähköpostitse lähetettynä kutsuna tai tiedotteena.

Seuran jäsenet voivat tuoda seuran kokoukseen käsiteltäväksi haluamiaan asioita tekemällä niistä esityksen hallitukselle viimeistään 20 päivää ennen seuran kokousta.

Kokous päättää seuran kokouksessa läsnäolooikeutetut ulkopuoliset osallistujat.

Kokouskutsussa on huomioitava Yhdistyslain 24 §:n määräykset.

11 § ASIOIDEN KÄSITTELY SEURAN KOKOUKSISSA

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus
 • Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
 • Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 20 päivää ennen kokousta hallitukselle kevätkokoukseen käsiteltäväksi, ottaen huomioon Yhdistyslain 24 §:n määräykset
 • Päätetään kokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Päätetään jäsenyydestä liitossa, muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 • Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 • Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kaudelle
 • Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 • Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 • Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
 • Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 20 päivää ennen kokousta hallituksen syyskokouksessa käsiteltäviksi, ottaen huomioon Yhdistyslain 24 §:n määräykset
 • Päätetään kokous

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta Yhdistyslain 27 §:n 3-kohdassa mainittuja tapauksia.

Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa suljettu lippuäänestys.

12 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian takia sitä johtokunnalta vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Kokouskutsussa noudatetaan seuran kokouksen koollekutsumissääntöjä.

13 § SEURAN TOIMINNAN JOHTAMINEN

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 6-10 muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla täysivaltaisia.

Hallituksen muista jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain ja nimeää muut tarvittavat vastuuhenkilöt.

14 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on paikalla.

Hallituksen tehtävänä on

 • kutsua seuran kokous koolle, valmistella kokous ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön
 • edustaa seuraa
 • johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta
 • päättää merkittävistä yhteistyösopimuksista, projekteista, hankkeista ja tapahtumien järjestämisestä.
 • hyväksyä varsinaiset ja kannattajajäsenet sekä erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
 • nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät
 • tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 • hankkia ja kouluttaa ohjaajia ja muita seuratoimijoita
 • hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liiton sääntöjen mukaisesti liittoon
 • valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt ja muut henkilöt
 • päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä
 • sekä suorittaa muut yhdistyslain ja sääntöjen vaatimat toimenpiteet

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, pöytäkirjat tarkistetaan seuraavassa kokouksessa ja kokouspöytäkirjat allekirjoittavat kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimineet.

15 § SEURAN TILINTARKASTUS

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

16 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seuran hallituksen nimeämät korkeintaan kaksi muuta henkilöä, aina kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen on saatava ¾ äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

18 § SEURAN PURKAUTUMINEN

Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on seuran varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa ¾ ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

Jos seura purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toiminnan tarkoitusta edistävään tarkoitukseen.

19 § YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Näiden sääntöjen lisäksi seuran toiminnassa noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

20§ JÄSENOIKEUDET

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.