Skip to content
N ä y t ä a l a v a l i k k o
P i i l o t a a l a v a l i k k o

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Olarin Voimistelijat ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 1.5.2018. Viimeisin muutos 30.10.2019.

 1. Rekisterinpitäjä
  Olarin Voimistelijat ry, Alaportti 4, 02210 Espoo
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Seuran toiminnanjohtaja, Linda Bergström, toimisto@ovo.fi, p. 0503019381
 3. Rekisterin nimi
  Jäsen-, luottamushenkilö-, sidosryhmä- ja terveystietorekisteri.
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisterin käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenien/sidosryhmien edustajien tietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, yhteyden ylläpito sekä markkinointi ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä.

  Henkilötietojen käsittely perustuu:
  • Olarin Voimistelijoiden lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenten osalta.
  • Sidosryhmien osalta sopimuksen täytäntöönpanoon sekä mahdollisen reksiterinpitäjän muuhun perusteltuun etuun. Rekisterinpitäjän etu sopimustilanteissa on taloudellisten saatavien ja vastuiden valvonta.
  • Luottamushenkilöiden osalta rekisteröinti perustuu yhdistyslainsäädäntöön.
  • Terveystietojen osalta suostumukseen.
  • Markkinointitietojen osalta suostumukseen.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, syntymäaika, sukupuoli, tiedot ryhmiin/toimintaan osallistumisesta ja tilatuista tuotteista/palveluista. Sidosryhmien osalta myös asema, yritys/organisaatio ja laskutustiedot. Terveystietojen osalta tiedot lajin harjoitteluun vaikuttavista terveystiedoista.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö/edustaja luovuttaa tietojaan.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).