Skip to content
N ä y t ä a l a v a l i k k o
P i i l o t a a l a v a l i k k o

Eettinen ohjeistus

Eettinen ohjeistus lasten- ja nuorten kanssa työskenteleville

Ohjeistus on laadittu v 2020 yhteistyössä Olarin Voimistelijoiden valmentajien ja ohjaajien kanssa. Pohjana käytetty Väestöliiton Et ole yksin -palvuln mallisääntöjä valmentajille.

Tämän ohjeistuksen ovat allekirjoittaneet kaikki OVOssa lasten ja nuorten kanssa töitä tekevät henkilöt.


Kunnioittava puhetyyli

Valmentajan tavoitteena on positiivisen harjoitusilmapiirin luominen ja voimistelijan kokonaisvaltainen huomiointi. Valmentaja pyrkii osallistavaan ja molemminpuoliseen vuorovaikutukseen voimistelijoiden sekä heidän huoltajiensa kanssa.

Lapsille ja nuorille tulee puhua rohkaisten ja itsetuntoa vahvistaen. Voimistelijat huomioidaan tasavertaisesti ja arvostusta jokaiselle osoittaen sekä jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden. Lapsia ja nuoria ei saa vähätellä, haukkua, uhkailla tai nöyryyttää missään tilanteessa. Lasten ja nuorten kuullen ei kiroilla. Rasistista tai syrjivää kielenkäyttöä ei sallita missään tilanteessa. Ketään ei jätetä vaille huomiota.

Tilanteeseen suhteutettu ja kannustava äänenkäyttö toimii pohjana hyvälle vuorovaikutukselle ja luo turvallisen harjoitusilmapiirin. Valmentajien välinen puhe on asiaankuuluvaa, ennen harjoitusta sovittujen tavoitteiden ja roolien mukaista, kunnioittavaa kaikkia kohtaan ja siitä välittyy voimistelijoille kiinnostus heidän harjoittelustaan.

→ Palautteenannon tulee pyrkiä viemään ohjaavasti voimistelijaa eteenpäin. Valmentajan tulee antaa voimistelijalle ohje, mitä tehdä seuraavaksi. Esimerkiksi ”suorista jalka” sen sijaan, että toistaisi virhettä ”jalkasi oli koukussa”.

→ Palautteenannon tulee perustua voimistelijan liikkeen tai suorituksen korjaamiseen eikä voimistelijan persoonaa tai ulkonäköä saa kommentoida negatiivisesti tässäkään yhteydessä. Esimerkiksi ilmaisut tyhmä, laiska, läski tai ruma eivät kuulu missään tilanteessa valmennukseen. Vältä vertailua voimistelijoiden tai ryhmien kesken.

→ Valmentajien tulee välttää sellaista keskinäistä keskustelua, supinaa, osoittelua tms, josta voimistelija voisi saada kuvan, että valmentajat keskustelevat hänestä tai jostain toisesta voimistelijasta negatiiviseen sävyyn.

Kunnioittava yhteistyö ja edustaminen

Valmentajan tulee muistaa kunnioitus voimistelijoita, valmentajatiimiä, muita kollegoita ja ryhmän vanhempia kohtaan. Asioiden selvittäminen ja kommunikointi tapahtuu arvostavalla sekä rakentavalla vuorovaikutuksella. Vaikuttaminen lajin tuomareiden työskentelyyn ei ole sallittua. Lahjoja ja rahaa ei saa antaa tai ottaa vastaan ilman perusteltua syytä.

Kun edustamme seuraa valmentajana, muistamme:

  • kunnioittavan puheen seurasta, muista ryhmistä, tuomareista, yhteistyökumppaneista
  • edustusvaatteet kilpailuissa ja tapahtumissa, ellei muuta ole sovittu
  • käyttää harkintaa some-julkaisuissa (esim. vähäpukeisuus, päihteet)
  • olla urheilullisen käytöksen esimerkkinä voimistelijoille

Kunnioittava kurinpito ja kiusaamisen ehkäisy

Jos lapsi tai nuori toimii väärin, on tilanteeseen puututtava reilusti, kunnioittavasti ja lapsen kehitystaso huomioiden. Lapsille ja nuorille tulee antaa selkeät ohjeet. Mikäli huonoa käyttäytymistä ilmenee, lapselle ja nuorelle tulee antaa mahdollisuus pyytää anteeksi ja korjata toimintaansa. Lapsen ja nuoren kanssa tulee keskustella rauhallisesti ja asiallisesti tapahtuneesta ja asia on hyvä tuoda myös vanhempien tietoon. Kaikkia osapuolia tulee kuulla, ennen kuin tilanteesta tehdään johtopäätöksiä.

Kaikenlaiset fyysiset, nöyryyttävät tai pelottavat rangaistukset ovat kielletty.

→ Ryhmillä on ikätasolle sopivat yhdessä laaditut pelisäännöt. Seurassa kehitetään toimintaohjeet ja -mallit tilanteisiin, joissa esimerkiksi voimistelija ei jaksa keskittyä, häiritsee tai kiusaa muita.

→ Epäasiallinen käytös/ kiusaaminen: Jos seuraat sivusta – osallistut kiusaamiseen eli reagoi!

Seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä on kielletty

Seksuaalista häirintää on esimerkiksi seksuaalissävytteiset vitsit ja huomautukset, kehon ja ulkonäön kommentointi, epäasiallisten viestien lähettäminen, seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet, seksuaaliset puheet tai kaksimieliset vitsit, homottelu tai huorittelu, vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset, epäasialliset seksuaaliset viestit, kuvat ja videot ja seksiä koskevat ehdotukset tai vaatimuksista.

Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi halventava puhe toisesta sukupuolesta tai toisen sukupuolen alentaminen.

Urheilijan ja valmentajan välinen kanssakäyminen on aina ammatillista.

→ Vaikka ajattelet, että vitsailu saattaa keventää tunnelmaa, käytä sitä harkiten, sillä se voi loukata voimistelijaa.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus koskemattomuuteen

Fyysisen kontaktin tulee aina perustua lapsen tai nuoren tarpeeseen, esimerkiksi ohjaamiseen ja avustamiseen, kannustamiseen sopivalla tavalla tai lohduttamiseen.
Korjaaminen koskettamalla kuuluu valmennukseen ja oikeiden tekniikoiden opettamiseen ja sillä voidaan tehostaa oppimista. Valmentaja koskettaa voimistelijaa tarkoituksenmukaisesti ja yksityisyyttä kunnioittaen. Kosketuksen kuuluu olla turvallista ja tukea urheilijan oppimista. Valmentajan on hyvä käydä myös vanhemmille läpi, että korjaaminen koskemalla kuuluu lajiin, jotta tämä toimintatapa on selvä myös heille.

Kosketus ei saa olla luvatonta eikä tuntua urheilijasta väärältä. Korjaaminen ei saa olla kovakouraista, satuttavaa tai nöyryyttävää. Voimistelijaa ei saa korjata hiuksista kiinni pitämällä, läpsimällä tai potkimalla.

Lapsella tai nuorella on oikeus kieltäytyä fyysisestä kontaktista, milloin vain, ellei siitä kieltäytyminen uhkaa hänen turvallisuuttaan. Jos nuoresta tai lapsesta kiinnipitäminen on välttämätöntä hänen toiveidensa vastaisesti, esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsi tai nuori voi vahingoittaa itseä tai muita on siitä kerrottava heti tilanteen päätyttyä seuran johdolle.

→ Uuden valmennusryhmän kohdalla on hyvä kertoa omasta voimistelijoille ja perheille valmentajuudesta ja siitä, miksi koskettaa ja korjaa ja että siitä on lupa kieltäytyä. Kun tämä turvataito on käyty läpi, ei sitä tarvitse nostaa esiin aina uudelleen.

→ “Voinko koskettaa sinua?”

→ Venytyksissä painamista ei sallita. Liikettä voi, ja sitä tulee, korjata oikeaan asentoon, mutta painaminen tai väkisin kääntäminen on kielletty.

→ Painamista ei sallita, vaikka voimistelija sitä pyytäisikin. Myös parivenytyksissä on noudatettava erityistä varovaisuutta.

→ Vältä tarpeetonta kosketusta “uimapukualueelle” ja reisiin

Lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään harrastusympäristöön

Valmentajat ja muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset eivät ole päihtyneinä lasten tai nuorten läsnä ollessa.
Valmentajat tai muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset eivät tarjoa alkoholia tai päihteitä urheilijoille tai kannusta heitä käyttämään päihteitä.

→ Mikäli täysi-ikäiset valmentajat osallistuvat esimerkiksi kilpailumatkoilla bankettiin tai ovat muussa juhlatilaisuudessa, voivat he tarjottaessa käyttää alkoholia kohtuudella esimerkiksi nostaa tervetulomaljat ja juoda lasin viiniä ruuan kanssa.

Ammatillisten rajojen noudattaminen

Valmentaja tai muu urheilijan tukijoukkoon kuuluva aikuinen ei…

…ilman perusteltua syytä kutsu urheilijaa kotiinsa, ellei muitakin urheilijoita tai valmentajia ole läsnä.

…utele urheilijan yksityiselämästä, ellei ole huolissaan tämän turvallisuudesta tai terveydestä. Tässä tapauksessa asiasta on ilmoitettava myös vanhemmille ja seuran johdolle. Normaali vuorovaikutus ja kanssakäyminen on sallittua.

…pyri jatkuvaan kanssakäymiseen urheilijan kanssa harrastuksen ulkopuolella tai siihen liittymättömissä asioissa esimerkiksi soittelemalla tai viestittelemällä.

…peseydy tai pukeudu urheilijoiden kanssa samassa tilassa samaan aikaan eri sukupuolta olevien urheilijoiden kanssa.

…anna tai ota vastaan urheilijalle rahaa tai lahjoja. Arvoltaan vähäisten muistamisten tai palkintojen antaminen on sallittua.

…flirttaile alaikäisen urheilijan kanssa, vaikka urheilija pyrkisi flirttailemaan aikuisen kanssa. Jos alaikäinen urheilija ihastuu valmentajaan, on valmentajan pidettävä ammatillinen rooli, ja torjuttava nuoren lähestymisyritykset kunnioittavasti.

Valvon näiden arvojen ja sääntöjen toteutumista ja sitoudun noudattamaan niitä

Jos näen kenenkään rikkovan näitä sääntöjä, ilmoitan asiasta välittömästi seuran johdolle. Kuuntelen ja suhtaudun vakavasti, jos lapsi tai nuori kertoo itseensä kohdistuvasta epäasiallisesta käytöksestä. Jos huoleni herää lapsen tai nuoren hyvinvoinnista, kerron asiasta välittömästi seuran johdolle.

Olen lukenut ja ymmärtänyt säännöt ja sitoudun toimimaan niiden mukaisesti.